Tăng tốc độ Dcom 3G Viettel lên tối đa 7.2 Mbps với 1 click