[POPSCR16] Truy Kích | Đấu Đơn SNIPER + HETSHOT – Nam Blue ✔